Over deze site
 Hommels behoren tot de wilde bijen. De wilde bijen zorgen, samen met de (gedomesticeerde) Honingbijen, door hun veelvuldig bloembezoek voor een aanzienlijk deel van de bestuiving van de planten. Zowat 85 procent van de landbouwgewassen in Europa en meer dan de helft van alle plantensoorten zijn afhankelijk van bijen voor hun voortbestaan.

Drie van de 5 belangrijkste insecten voor het bestuiven van Europese landbouwgewassen zijn hommelsoorten.

De achteruitgang van de bijen is wereldwijd zorgwekkend geworden. In Vlaanderen zijn er reeds enkele hommelsoorten wellicht definitief verdwenen. In 2021 komen er  in Vlaanderen nog 25 hommelsoorten voor.

Er zijn al een 5-tal hommelsoorten verdwenen uit heel Europa (toestand 2020). Veel andere soorten zijn zeldzaam geworden of teruggedrongen tot kleinere gebieden waarin er dus inteelt dreigt en waardoor de kans op ziektes toeneemt.

Hommels kenden de afgelopen decennia in Vlaanderen een zeer sterke achteruitgang. Veel soorten zijn uit onze streken verdwenen. Enkele decennia geleden waren de aantasting van de leefgebieden en de intensivering van de landbouw (met meer vermesting maar met een verminderd gebruik van vlinderbloemigen als groenbemester en het verdwijnen van veel kleine landschapselementen) hier de belangrijkste oorzaken van, samen met het gebruik van chemische bestrijdingsmiddelen en een algemene vermindering van geschikte voedselplanten.

Het landschap in Vlaanderen wordt te intensief gebruik, te veel “opgeruimd” en wordt eenvormiger. Er wordt nog maar weinig ruimte gelaten voor structuurrijke, bloemrijke en stabiele plekken voor de hommels. Het voedselaanbod en de geschikte plaatsen om de nesten te bouwen zijn sterk afgenomen. 

Nu spelen deze bedreigingen zeker nog altijd een sterke rol, maar aangezien de meeste hommels koudeminnende soorten zijn, met een eerder noordelijk verspreidingsgebied, is de achteruitgang tegenwoordig ook sterk te wijten aan de  klimaatverandering, waarbij met name de droge, hete zomers een negatief effect hebben.

Meer en meer rijst het besef dat bestuiving als ecosysteemdienst van onvervangbare waarde is. De achteruitgang van de bestuivers vormt dus een urgent probleem.

De afwezigheid van geschikte bestuivers kan bij de planten leiden tot inteelt, waarbij kleine en geïsoleerde plantenpopulaties extra kwetsbaar zijn en een grote kans maken om te verdwijnen.

Hommels zijn vriendelijke diertjes. Er komen in vrijwel elke tuin hommels voor.

In deze website gaan we na op welke manier we de hommels in de toekomst zo goed mogelijk kunnen helpen om in Vlaanderen alsnog stabiele populaties op te bouwen en zo toch nog onze hommels te behouden.

We gaan hierbij niet voorbij aan de ecologische eisen die ook de andere bijen stellen; door verschillende meestal eenvoudige maatregelen kunnen we het de reeds aanwezige bijen naar de zin maken en/of ook andere bijensoorten aantrekken. 

Deze site werd voorbereid in 2020 en 2021 en gepubliceerd op 14 januari 2021. 

Samensteller van de site: Charly Nys

Foto’s op deze site: © Charly Nys

Met de zoekfunctie kan men via het invoeren van een trefwoord navigeren naar de pagina waar het trefwoord is opgenomen.

Via de vele buttons kan men zich snel verplaatsen naar de gewenste pagina. Veel leesgenot !